Fèisean nan Gàidheal

Oidean Gàidhlig

 • A bheil thu dealasach mun a’ Ghàidhlig?
 • Ùidh agaibh ann a bhith a’ leudachadh ur cùram-roinne teasgaisg? Neo math dh’fhaoidte gu bheil sibh a’ sireadh barrachd eòlais ann a bhith ag obair còmhla ri clann san sgoil-àraich neo sa bhun-sgoil.

Leis gu bheil leasachaidhean ùra romhainn, agus an iarrtas airson ar prògram-foghlaim Blasad Gàidhlig a’ fàs, tha sinn a’ sireadh oidean Gàidhlig a bharrachd a bhios ag obair air an ceann fhèin.

Ag obair ann an sgoiltean ann am meadhan na dùthcha, biomaid a’ tabhann leasanan Gàidhlig do sgoiltean-àraich agus do bhun-sgoiltean mar phàirt den chlàr-teagaisg 1+2.

Buannachdan:

 • Tuarastal làitheil farpaiseach
 • Sùbailteachd
 • Cothroman CPD (Leasachadh Proifeiseanta Leantainneach)
 • Taic is cuideachadh air an t-slighe!

Ma tha ùidh agaibh ann a bhith ag obair còmhla rinn, neo ma tha sibh a’ sireadh barrachd fiosrachaidh, cuiribh fios gu Eilidh NicCoinnich, Manaidsear Fèisgoil, Fèisean nan Gàidheal. Cuiribh thugainn ur cunntas-beatha agus inns dhuinn carson a bhiodh sibh airson obrachadh còmhla rinn!

eilidh@feisean.org @fngaidheal #fèisgoil

————————————————————————————————————————–

Fèisgoil gaelic tutors

 • Are you passionate about Gaelic?
 • Keen to grow your teaching portfolio? Or maybe you’re looking to gain more experience teaching nursery and primary school children.

With exciting developments coming up and demand for our Blasad Gàidhlig programme increasing, we’re looking to recruit more freelance Gaelic tutors.

Working in schools in the Central Belt, we deliver Gaelic lessons in nurseries and primary schools as part of the 1+2 curriculum.

What’s in it for you?

 • Competitive daily rate
 • Flexibility
 • CPD opportunities
 • Help & support along the way!

If you’re keen to join our team, or would like more information, get in touch with Eilidh Mackenzie, Fèisgoil Manager, Fèisean nan Gaidheal. Send in your CV and tell us why you’d like to join us!

eilidh@feisean.org

@fngaidheal #fèisgoil