Alba Chruthachail / Creative Scotland

Tha sinn a’ sireadh Oifigear Ealain Ghàidhlig airson a thighinn còmhla rinn a chumail taic ri obair Alba Chruthachail ann an co-theagsa ar Plana Roi-innleachdail 10 Bliadhna agus ar Plana Bliadhnail

Bidh sibh nur ball gnìomhail de sgioba Ealain is Gabhaltachd agus bidh sibh a’ dèanamh measadh is molaidhean air roghain de thagraidhean maoineachaidh, co-ordanachadh agus/no a’ stiùireadh, a rèir feum, ghnìomhan iomchaidh, prògraman is pròiseactan, a’ gabhail a-steach taic shònraichte airson gnìomhan leasachaidh nan ealan Gàidhlig is airson cur an gnìomh Plana Gàidhlig Alba Chruthachail 2017-22.

Bidh an neach a shoirbhicheas ag obair gu dlùth taobh a-staigh is taobh a-muigh na buidhe gus pròiseactan is iomairtean aithneachadh, a leasachadh agus a thoirt air adhart mar dhòigh gus taic a thoirt do leasachadh ro-innleachd ealain is gnìomhachasan cruthachail na Gàidhlig.

Bidh eòlas farsaing aig an tagraiche a shoirbhicheas air a’ Ghàidhlig agus leasachadh cànain. Bidh sibh air chomas eòlas a dhearbhadh air measadh iarrtasan agus air aithisgean is molaidhean soilleir a chruthachadh.

Tha eòlas agus tuigse air na h-ealain is gnìomhachasan cruthachail ann an Alba, gu sònraichte ealain is gnìomhachasan cruthachail Gàidhlig is chànanan Ceilteach deatamach, a bharrachd air sgilean làidir eadar-phearsanta. Bhiodh fàilte air eòlas air stiùireadh phròiseasan measaidh – gun e a bhith deatamach – a bharrachd air comas air com-pàirteachadh a leasachadh agus a stèidheachadh ann an Alba is thall thairis, agus dealas a nochdadh do ar luachan bunaiteach.

Ceann-latha airson thagraidhean Meadhan-latha (12f), Dimàirt 20 Samhainn 2018.Bidh agallamhan air an cumail ann an Dùn Èideann air Dimàirt 4 Dùbhlachd 2018. Ma thèid ur taghadh airson agallamh thathar an dùil gum bi sibh air chomas a bhith an làthair air an latha seo

We are looking for a Gaelic Arts Officer to join us and support Creative Scotland’s work in the context of our 10-year Strategic Plan and our Annual Plan.

You will be an active member of the Arts and Engagement team and will assess and make recommendations on a range of funding applications, co-ordinate and/or lead where appropriate, on relevant activities, programmes and projects, including specific support for Gaelic language arts development activity, for delivery of Creative Scotland’s Gaelic Language Plan 2017–2022.

The person appointed will work closely internally and externally to identify, develop, deliver and enable projects and initiatives to support the strategic development of Gaelic arts and creative industries.

Interviews will be held in Edinburgh on 4 December 2018.

Location: Edinburgh City

For further information, please contact recruitment@creativescotland.com or visit https://www.creativescotland.com/who-we-are/our-jobs/gaelic-arts-officer

The deadline is Tuesday 20 November 2018 at 11:59.