Lews Castle College UHI

Applications are invited for the above post, located at our Benbecula Campus / Thathar a’ sireadh thagraidhean mu choinneamh na dreuchd gu h-àrd a tha stèidhichte ann an Colaisde Bheinn na Faoghla.

Salary range – Starting at £34,094 (pro-rata – includes Islands Allowance) / A’ tòiseachadh aig £34,094 (pro-rata – a’ toirt a-steach Cuibhreann Eilean)

Working hours – 21 hours per week / 21 uairean a thìde san t-seachdain

Applications are invited for the above post, located at our Benbecula Campus.

Renowned nationally and internationally as a centre of excellence specialising in traditional Scottish and Gaelic music, the campus is based within a small island community. You will be delivering teaching on the HNC music course and develop new provision in music and Gaelic. Applicants will be highly proficient and experienced in traditional music and Gaelic, and music technology, and possess a relevant degree and teaching experience. The successful candidate will be motivated, creative and resilient, possessing both the skills to deliver high quality teaching and learning and the drive to ensure successful outcomes are reached.

Application forms and a full job description are available on the College website at: www.lews.uhi.ac.uk/staff/vacancies

Completed application and monitoring forms are to be returned by e-mail to lehr@uhi.ac.uk by 5:00pm on Friday 23 November 2018.

Thathar a’ sireadh thagraidhean mu choinneamh na dreuchd gu h-àrd a tha stèidhichte ann an Colaisde Bheinn na Faoghla

Suidhichte ann an coimhearsnachd eileanach, tha an àrainn aithnichte gu nàiseanta agus gu h-eadar-nàiseanta mar ionad sàr-mhathais, gu sònraichte a thaobh ciùil thraidiseanta. Bidh sibh a’ teagasg air cùrsa ciùil HNC agus bidh sibh a’ leasachadh ghoireasan ùra do chùrsaichean ciùil agus Gàidhlig. Bidh aig tagraidhean ri bhith sàr eòlach air ceòl traidiseanta, air Gàidhlig agus air teicneòlas ciùil. Bu chòir ceum iomchaidh agus eòlas teagaisg a bhith aig tagraidhean. Bidh an neach soirbheachail misneachail, cruthachail agus sùbailte. Bidh e/i comasach air teagasg agus ionnsachadh èifeachdach a lìbhrigeadh, agus soirbheachail a thaobh slatan-tomhais a choileanadh.

Gheibhear foirmean tagraidh agus tuairisgeul obrach air làrach-lìn na Colaisde:www.lews.uhi.ac.uk/staff/vacancies
Tillibh am foirm tagraidh agus am foirm dearcnachaidh gu lehr@uhi.ac.uk ro 5:00f Dihaoine 23 Samhain 2018.

Location: Na h-Eileanan Siar

For further information, please contact lehr@uhi.ac.uk

The deadline is Friday 23 November 2018 at 17:00.